Erfbelastingen

De erfbelasting is een verzamelnaam voor twee soorten belastingen.  Enerzijds is er het succesierecht.  Dit is verschuldigd bij het overlijden van een persoon wiens fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest is. Het successierecht wordt berekend op de waarde van alle goederen die uit een nalatenschap worden verkregen, na aftrek van de begrafeniskosten en eventuele schulden.

Anderzijds is er het recht van overgang bij overlijden.  Dit is verschuldigd bij het overlijden van een persoon die zijn fiscale woonplaats niet in het Vlaams Gewest heeft, maar wel in Vlaanderen gelegen onroerende goederen bezat. Als de overledene zijn fiscale woonplaats had in een land van de Europese Economische Ruimte, mag de schuld om dat onroerend goed te verwerven of te behouden in mindering worden gebracht van de belastbare waarde.

Ook hier kunnen wij u verder helpen door middel van een correct waarderingsverslag. Wij hebben het kwaliteitscharter ondertekend van de vlaamse overheid voor de taxaties van de erfbelastingen. De lijst van alle erkende landmeters die dit charter hebben ondertekend, vindt u hier.