Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Landmeters- en Studiebureau Van Opstal bvba.

Artikel 1

Een offerte is geldig gedurende twee weken na opmaak. Alle bedragen vermeld in deze overeenkomst kunnen aangepast worden aan de index der consumptieprijzen, wanneer deze met meer dan 5 punten is verhoogd (te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de offerte tot aan de laatste gepresteerde activiteiten aangerekend in de factuur).

 

Artikel 2                                                                                                                             

De factuur dient betaald te worden binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

                                                                                                             

Artikel 3                                                                                                             

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

                                                                                                                             

Artikel 4                                                                                                             

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

                                                                                                             

Artikel 5                                                                                                             

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken zonder gegronde reden is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

                                                                                                                             

Artikel 6                                                                                                             

Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering. 

                                                                                                                             

Artikel 7                                                                                                             

De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald zijn. De geleverde goederen mogen geenszins gebruikt worden zolang de volledige prijs is betaald.

De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

                                                                                                                             

Artikel 8                                                                                                             

De verzekeringsmakelaar beroepsaansprakelijkheid is Allianz, Lakensestraat 35, 1000 Brussel. Het kantoor is verzekerd onder het polisnummer ZCN400066453

                                                                                                                             

Artikel 9                                                                                                             

De beëdigd landmeter-experten binnen het kantoor zijn ingeschreven bij de Federale Raad van landmeters-experten, City Atrium C, Voortgangstraat 50 bureau 4B12, 1210 Brussel.

 

Artikel 10        

Alle meerwerken (indien van toepassing) kunnen worden aangerekend aan volgende regietarieven: Landmeter (inclusief toestel): 75 euro/uur, hulplandmeter: 60 euro/uur, ingenieur / landmeter: 70 euro/uur, tekenaar: 60 euro/uur, admministratie: 50 euro/uur, verplaatsingsuren: 45 euro/uur, kilometervergoeding: 0,95 euro/km